Logo

Logo – możliwie naprostszy obraz o natychmiastowym działaniu. Jego umowne znaczenie stanowi zmysłowo postrzegalny odpowiednik pojęcia. W logo jako znaku graficznym zawiera się skondensowana informacja, przystosowana do wizualnego odbioru i zapamiętania. Posiada moc identyfikacyjną. Stworzenie takiego przekazu jest kwintesencją sztuki projektowania graficznego. Dodatkowo, wymaga znajomości symboliki i tajników percepcji wizualnej.
Logo niesie przekaz w dwóch obszarach: werbalnym (treść napisu) i wizualnym (wygląd napisu i obraz). Niekiedy na logo składa się sam napis (mówimy wtedy “logotyp”), często sam obraz (np. “łyżwa” firmy Nike). Najczęściej widuje się znak złożony – logo składa się z obrazu (imago, ikona, sygnet, znak) oraz napisu wykonanego charakterystycznym i krojem pisma (logotyp).

Profil nowego logo

Na podstawia analizy danej branży opracowujemy tablicę trendów i ustalamy zestaw wzorców symbolicznych jako osnowę dla prac kreatywnych. Przedstawiamy kilka propozycji graficznych do selekcji i wyboru. Potem następuje faza szczegółowego projektu logo.

Profil techniczny logo

standaryzacja logo (normy znaku firmowego)

Opracowanie składa się z matrycy logo, definicji pól ekspozycji, proporcji i kompozycji oraz typografii i kolorystyki firmowej. Stanowi niezbędne narzędzie dla działów marketingu znacznie ułatwiające ich pracę, oraz – przede wszystkim – warunkujące zachowanie wizualnej spójności firmy.

Profil rewitalizacji

projekt modyfikacji istniejącego logo

Logo jest swoistym kapitałem, dlatego prace nad poprawą jego wyglądu wymagają szczególnej odpowiedzialności. Istotą działań jest poprawa wizualnej konkurencyjności znaku. Nie do przecenienia też jest danie sygnału, że firma jest dynamiczna, aktywna i innowacyjna. Celem takich opracowań jest zmiana anachronicznej formy znaku i dostosowanie jej do aktualnie panujących trendów. W takim przypadku traktujemy istniejące logo jako wartość sine qua non i temat do studiów wyłącznie stylistycznych. Poza tym procedury są identyczne, jak przy kreacji nowego logo.


Prawa autorskie majątkowe są przekazywane zgodnie z Umową o Dzieło po przyjęciu pracy przez Klienta i końcowym rozliczeniu. Prawa te dotyczą wyłącznie form przyjętych przez Klienta. Koncepty i inne formy graficzne nieprzyjęte przez Klienta pozostają wyłączną własnością autora i są objęte ochroną z tytułu Prawa Autorskiego.

Przed rozpoczęciem prac oczekujemy zaliczki w wysokości 50% uzgodnionej ceny. Zaliczka obejmuje też ewentualne etapy lub fazy prac, o ile zostały one wyodrębnione w umowie i wycenione.
Zwrot zaliczki następuje w przypadku niezadowolenia Klienta z wykonanej w pierwszym etapie pracy. Oznacza to równocześnie zakaz korzystania z zaproponowanych pomysłów, idei i rozwiązań graficznych (vide Prawo Autorskie)

Komunikacja z Klientem odbywa się drogą e-mailową. Na czas trwania współpracy Klient zobowiązuje się do odpowiadania i reagowania na przesłane propozycje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Wszelkie otrzymane od nas propozycje pozostają własnością logofirmy.pl do czasu zakończenia realizacji umowy o dzieło.


Stosujemy kardynalną zasadę lojalności wobec Klienta oraz pełnej poufności względem uzyskanych od Niego danych (komunikacja, personalia, dane rachunkowe, informacje handlowe itp.).

Nie są one udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane do innych celów niż obsługa zamówienia.